Návštěvní řád Průhonického parku a Průhonické botanické zahrady

Návštěvní řád

Návštěvní řád Průhonického parku a Průhonické botanické zahrady

Průhonický park a Průhonická botanická zahrada jsou součástí Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., Zámek 1, 252 43 Průhonice.

Průhonický park je Národní kulturní památka a památka UNESCO, chráněná dle zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči. Sbírky kosatců, denivek a pivoněk v botanické zahradě, jsou součástí Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství. V Průhonickém parku se současně provádí i vědecký výzkum.

Průhonický park je přístupný celoročně, denně ve stanovené otevírací době. Vstupné se liší v hlavní sezóně (1. 4. – 31. 10.) a vedlejší sezóně (1. 11. – 31.3.).
Průhonická botanická zahrada je přístupná pouze v době květu sbírkových rostlin.

Vstupem do Průhonického parku a Botanické zahrady se návštěvník zavazuje respektovat tento Návštěvní řád

V Průhonickém parku a Botanické zahradě není dovoleno:

 • Vstupovat a zdržovat se v areálu mimo otevírací dobu a bez platné vstupenky;
 • pohybovat se mimo parkové cesty, vstupovat do porostů, vodních toků a ploch, luk a záhonů vyjma pobytových trávníků v Botanické zahradě a vyznačené piknikové louky v parku, vstupovat do služebních prostor;
 • volné pobíhání psů (psi musí být drženi na vodítku);
 • jezdit na kole, koloběžkách pro dospělé;
 • koupat se, lyžovat, sáňkovat, bruslit a jezdit na koni;
 • vjíždět dopravními prostředky s motorovým pohonem (včetně vozítek segway), motorových koloběžek, longboardů, hooverboardů apod.) s výjimkou invalidních vozíků;
 • poškozovat a odcizovat rostliny, jejich části, semena a plody, s výjimkou ochutnávání ovoce v sadu Botanické zahrady a to v omezeném (přiměřeném) množství;
 • znečišťovat park, hlučně se chovat a tábořit;
 • rušit a lovit živočichy, např. chytat ryby;
 • poškozovat, odcizovat a manipulovat s vybaveností parku, objekty a vodohospodářskými a jinými provozními zařízeními;
 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm;
 • vstupovat v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek;
 • provádět jakoukoliv činnost vedoucí k poškození parku;
 • bez povolení fotografovat a filmovat, kromě běžného turistického fotografování a filmování;
 • používat drony.

Další ustanovení

Návštěvníci jsou povinni se při pobytu v areálu Průhonického parku a  botanické zahrady pohybovat s opatrností a předcházet riziku možnosti úrazu a utonutí. Botanický ústav neodpovídá za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení NŘ. Parkové cesty se v zimním období udržují pouze plužením. Návštěvníci jsou povinni se v areálu Průhonického parku a Botanické zahrady chovat podle pravidel slušnosti, občanského soužití a s největší ohleduplností vůči přírodnímu prostředí, sbírkám, majetku i vůči ostatním návštěvníkům.

Oprávnění pracovníci Správy Průhonického parku a genofondových sbírek, opatřeni pracovním průkazem, mohou dávat návštěvníkům pokyny nutné pro zajištění jejich bezpečnosti, zajištění provozu a ochrany Průhonického parku a botanické zahrady, provádět kontrolu vstupenek a dodržování návštěvního řádu. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů těchto oprávněných pracovníků a na vyzvání předložit platnou vstupenku. Při neuposlechnutí nebo porušení NŘ mohou být návštěvníci z areálu vykázáni bez nároku na vrácení vstupného nebo se zablokováním celoroční vstupenky bez náhrady.

Závěrečná ustanovení

Náměty, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně do návštěvní knihy umístěné na pokladně nebo se jakoukoli jinou formou obrátit na vedení Botanického ústavu nebo na Správu Průhonického parku.  Botanický ústav si vyhrazuje právo uzavřít Průhonický park a botanickou zahradu či jejich části po dobu zvlášť nepříznivých povětrnostních podmínek (vichřice, náledí, povodeň apod.), nebo ze závažných provozních důvodů.

Tento Návštěvní řád je platný od 24. dubna 2020 (Botanický ústav AV ČR, v. v. i., č.j.: BÚ-449/2020/SŘ)