2020-09-30_Botanicky ustav_AV CR_soc media-13 - kopie