Unesco

Národní kulturní památka a památka UNESCO

Rostliny Průhonického parku

Sbírka domácích a cizokrajných dřevin patří svým rozsahem a složením mezi nejvýznamnější u nás. Dnes představuje celkem 1606 položek, v počtu taxonů převažují dřeviny listnaté (1264) nad jehličnatými (342). Kromě dřevin zde můžeme najít ještě 227 taxonů trvalek.

Obě skupiny dřevin se liší svým využitím podmíněným jejich různou morfologickou stavbou, stanovištními nároky, ale i estetickým působením. I přes svůj nižší podíl ovlivňují jehličnany výrazně charakter mnoha partií Průhonického parku. Po stránce dendrologické můžeme obdivovat řadu krásných starých exemplářů domácích dřevin, zejména dubů, borovic, lip a jilmů, ale především bohatství použitých cizokrajných dřevin mírného pásma severní polokoule a Středomoří. Umožňují nám vnímat nejen jejich krásu a exotičnost, ale přinášejí i poučení o jejich vlastnostech a možnostech pěstování v našich podmínkách.
Z cizích dřevin vynikají početné sortimenty druhů a kultivarů dubů, javorů, smrků, jedlí, borovic, cypřišků, jalovců, tújí, skalníků, zimolezů, kalin a především rododendronů, jimiž je park proslulý.

K nim se pak řadí mnohé unikáty:

Jehličnany

Listnáče